Các bạn cần sự giúp đỡ ?

Nếu các bạn phải chứng kiến bạo lực hay bị bóc lột sức lao động thì chúng tôi sẽ giúp các bạn

Chúng tôi tư vấn như sau:

  • Mọi thông tin đều được bảo mật
  • Đáng tin cậy
  • Có phiên dịch tiếng mẹ đẻ
  • Chuyên nghiệp
  • Miễn phí

Địa chỉ của chúng tôi :

Ban Ying Tư vấn - phối hợp chống lại tệ nạn buôn người

Anklamer Straße 38,

10115 Berlin

Số điện thoại: 030/4406373 hoặc 030/4406374

Fax: 030/4406375

E-Mail: beratung@ban-ying.de